13 NORMES ÚTILS PER A ESCRIURE CORRECTAMENT1. Les paraules que acaben en CA, ÇA, QUA, GUA I JA fan el plural en:
QUES
CES
QÜES
GÜES
GES


Exemple:vaca-vaques, llança-llances, llengua-llengües, raja-rages, tortugatortugues, pasqua-pasqües...

2. Quan escriguis xifres has de separar amb un guionet les desenes de les unitats i les unitats de les centenes ( Per recordar-ho pots memoritzar D-U-C)Exemple:dos-cents vint-i-tres, cinc-cents quaranta-cinc...

3. El so de essa sonora entre vocals s’escriu sempre amb una sola essa.

Exemple:casa, cosa, pesa...
Cal exceptuar: amazona, trapezi i topazi (hi ha més excepcions, però no són usuals).

4. El so de essa sonora a inici de paraula o després de consonant, sempre és z.

Exemple:zoològic, alzina, zinc... Cal exceptuar els derivats i/o compostos de: fons (com enfonsar), de dins (com endinsar) i els de trans (com transistor).

5. Quan la erra sona forta entre vocals és sempre doble. S’exceptuen les paraules compostes com contrarevolució, autoretrat...

Exemple:macarró, torró, morro..


6. Davant de la pi la m, s’escriu m.

Exemple:ample, immens, commoure, camperol...

7.Sempre s’escriu bsi va seguida d’una consonant.

Exemples:braç, obstacle, obvi, blanquinós...

8. Si al final d’una paraula hi ha una u, en els derivats apareixerà una v

Exemple: neu-nevar, plou-plovia, meu-meva...

9. El so inicial de la paraula jaqueta, davant a, o, usempre és j. Davant e, igeneralment és g.

Exemple:gerani, girafa, màgia, Jaume, rajola... Però escrivim j en els grups –jecc i –ject com: projecte, injecció, objecció, subjecte... També escrivim amb j: jeure, jeia, jeroglífic, majestat, jerarquia, Jerusalem, Jesús, Jeremies, jesuïta, Jeroni i derivats.

10. Els verbs en passat que acaben en –ava, -aves, -àvem, -àveu, -aven, sempre s’escriuen amb v (és el pretèrit d’indicatiu).

Exemples:caminava, miràveu, ballaven...

11. La majoria de les paraules masculines que acaben en a àtona s’escriuen amb e final i les femenines amb a.

Exemples de mots masculins: home, llibre, formatge...

Exemples de mots femenins: dona, roca, taula...

Les excepcions coincideixen amb el castellà: febre/fiebre, classe/clase, egoista/ egoísta...

12. Les paraules de l’apartat anterior sempre fan el plural en –es.

Exemples: llibres, formatges, dones, roques, taules, classes...

13. La ç mai s’escriu davant la e o la i